Lokale overheid

Liqwise helpt! Effectiever werken met de beschikbare middelen.

overheid
De rol van de overheid verandert. Haar rol wordt omgevormd tot: met minder middelen, meer doen. De lokale overheden krijgen door de decentralisatie een nog groter takenpakket met meer bijbehorende verantwoordelijkheden.
In deze tijden van bezuinigingen en crisis staat u voor de uitdaging om de veranderingen correct te managen en het overzicht te behouden.

 

Wat verandert er zoal:

 • Overheveling jeugdzorg;
 • Overheveling begeleiding en persoonlijke verzorging (zorgzwaartepakketten);
 • Invoering participatiewet;
 • Nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders (ketenpartners);
 • Eén gezin, één plan en één regisseur;
 • Eerstelijnsondersteuning.

Centrale doelstellingen voor de gemeente zijn hierbij:

 1. Burgers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid;
 2. Gemeente investeert in preventie;
 3. Gemeente biedt burgers een laagdrempelige toegang;
 4. Er is integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare huishoudens.

De druk op lokale overheden neemt toe. Door deze toename in communicatiestromen binnen de overheid en ook tussen overheden en ketenpartners zijn de huidige systemen onoverzichtelijk en onbetrouwbaar geworden. De onderlinge systemen aan elkaar knopen, biedt geen oplossing en gaat bovendien jaren duren. Door Liqwise te gebruiken zorgt u ervoor dat u risico’s uitsluit en dat controles tijdig worden uitgevoerd. Niet alleen na afloop, maar ook tijdens het proces. En dat alles op een manier waarbij de gebruiker het als gebruiksvriendelijk ervaart. Men weet aan welke processen men deelneemt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen, van personen binnen de organisatie maar ook daarbuiten.

Als beheerder van het proces kunt u het proces volledig naar eigen hand inrichten en met een uitgebreide flexibele rechtenstructuur personen als deelnemer toevoegen en taken en verantwoordelijkheden toekennen.

Welke kansen biedt Liqwise aan gemeenten:

 • Centrale informatievoorziening;
 • Administratieve ondersteuning vanuit centrale backoffice;
 • Bestuurlijke aanbesteding;
 • Betere samenwerking bij inkoop van hulpmiddelen, vervoer etc.;
 • Betere mogelijkheden tot beleidgestuurde contractfinanciering;
 • Uniforme en eenduidige training van medewerkers bij ketenpartners;

Communiceren is nog nooit zo eenvoudig geweest!

 

Meer informatie aanvragen over Liqwise en lokale overheid

Neem contact met ons op

Meer weten over wat Liqwise kan betekenen voor een lokale overheid?