Disclaimer

Disclaimer
Op toegang tot en gebruik van de site van Liqwise zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Liqwise, noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de website gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen hyperlinks worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Hoewel Liqwise ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Liqwise verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Verkrijgbaarheid van producten of diensten
Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Privacy
Alle door de bezoeker van de website aan Liqwise verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Liqwise aan derden worden bekend gemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door justitiële autoriteiten worden verlangd.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.