Algemene voorwaarden

Liqwise is een losstaand merk dat in de markt is gezet door Procef B.V. Procef is een organisatie die zich sinds 1997 bezighoudt met het (her)inrichten van bedrijfsprocessen binnen de profitsector, voor zorgaanbieders en lokale overheid. Liqwise is een software systeem dat bedrijfsprocessen op een transparante wijze inricht met het doel om kennis en kunde tussen medewerkers en tussen organisaties soepel te laten verlopen. Bij afname van Liqwise zal Procef B.V degene zijn waar een overeenkomst mee gesloten wordt. Hieronder ziet u de algemene voorwaarden van Procef B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

 Procef B.V.

 

1. ALGEMEEN

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever : degene met wie Procef B.V.  een overeenkomst heeft gesloten

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Procef B.V.  alsmede op alle overeenkomsten tussen Procef B.V.  en Opdrachtgever.

1.3 Procef B.V.  wijst uitdrukkelijk eventueel door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de Opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever dient uitdrukkelijk schriftelijk met Procef B.V.  te worden overeengekomen.  Mochten voorwaarden van de Opdrachtgever toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Procef B.V.  .

1.4 Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Liqwise, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.    AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

2.1       De opdrachtovereenkomsten betreffen telkens een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of het vervullen van een functie, zoals nader in de opdrachtovereenkomst is aangegeven. Opdrachtgever zal Procef B.V.  alle bevoegdheden verlenen die voor een goede taakvervulling nodig zijn.

2.2 Een overeenkomst tussen Procef B.V.  en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Procef B.V.  de opdracht van de Opdrachtgever heeft ontvangen en schriftelijk heeft aanvaard, danwel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3. BEEINDIGING EN ONTBINDING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1 Zodra de opdracht is geëindigd, wordt door Procef B.V.  de eindafrekening aan de opdrachtgever toegezonden. Tenzij de Opdrachtgever daarop binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk gemotiveerd bij Procef B.V.  heeft gereageerd wordt deze eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

3.2  Procef B.V.  is gerechtigd een opdrachtovereenkomst tussentijds te ontbinden indien Opdrachtgever een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de betreffende opdrachtovereenkomst niet nakomt of indien er zich omstandigheden voordoen die de eer of goede naam van Procef B.V.    kunnen aantasten of haar anderszins materiele schade kunnen veroorzaken. In dat geval zal Procef B.V.  de Opdrachtgever hiervan terstond per aangetekend schrijven gemotiveerd mededeling doen.

3.3 Opdrachtgever is gerechtigd, zulks met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde, een opdrachtovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien zich in of verband houdend met het functioneren van Procef B.V.  feiten en omstandigheden voordoen op grond waarvan in redelijkheid van Opdrachtgever niet verlangd kan worden dat hij Procef B.V.  voor uitvoering van de opdracht nog langer handhaaft.

3.4 Een beëindiging als in het vorige lid bedoeld dient door de Opdrachtgever aan Procef B.V.  schriftelijk, bij aangetekend schrijven, kenbaar te worden gemaakt, zulks onder opgaaf van redenen en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Deze termijn is tevens bedoeld voor overleg tussen partijen zowel omtrent de feiten en omstandigheden die opdrachtgever tot de opzegging aanleiding hebben gegeven. alsook om stoornis in de uitvoering van de opdrachten te kunnen opvangen c.q. te voorkomen

3.5       Deze overeenkomst en de opdrachtovereenkomst worden voorts geacht te zijn ontbonden indien er door derden beslag gelegd wordt op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever of indien de Opdrachtgever of Procef B.V.  surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt.

3.6 Beëindiging alsmede ontbinding van de overeenkomsten wordt geacht ten opzichte van het bureau automatisch volledige decharge in te houden voor de werkzaamheden die Liqwise bij of namens de opdrachtgever heeft vervuld. Het ontslaat Opdrachtgever niet van de plicht de vergoedingen te voldoen tot en met de dag der ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

4.  VERLENGING/VERVANGING

4.1       Indien verlenging van een opdrachtovereenkomst gewenst is zal opdrachtgever zulks tijdig schriftelijk aan Procef B.V.  kenbaar maken.

4.2 In het geval een verhindering van Procef B.V.  langer dan 2 weken duurt zonder uitzicht op een spoedige hervatting door Procef B.V.  van de opdracht, zal overleg plaatsvinden met de Opdrachtgever over het aanstellen van een vervanger binnen twee weken. Indien Procef B.V.  niet in staat is een voor opdrachtgever in redelijkheid aanvaardbare vervanger te introduceren, is Opdrachtgever gerechtigd de betreffende opdracht te beëindigen.

5.    AANSPRAKELIJKHEID

5.1       Voor zover Procef B.V.  tegenover opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade ten gevolge van tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, beperkt Procef B.V.  deze aansprakelijkheid tot schade als gevolg van ernstig verwijtbare tekortkomingen  en Procef B.V.  in omvang tot 10 % van het totaalbedrag van het honorarium bedoeld in artikel 8 (declaraties) van de betreffende opdrachtovereenkomst. Opdrachtgever aanvaardt deze beperking van aansprakelijkheid.

5.2       Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 6.1 verbeurt Procef B.V.  een direct opeisbare boete van € 25.000, alsmede een boete van € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding na ontdekking voortduurt.

6. GEHEIMHOUDING

6.1 Procef B.V.   verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden betreffende de Opdrachtgever en alle personen of zaken die daarmee verband houden of kunnen houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de vervulling van de werkzaamheden als daarna.

6.2 Het is Procef B.V.  ten allen tijde verboden na beëindiging van een opdracht stukken van de Opdrachtgever in originele vorm in bezit te hebben en buiten de beschikking van de Opdrachtgever te houden.

7. KWALITEITSBEWAKING

7.1       Procef B.V.  zal de opdracht naar beste vermogen en inzicht en met inachtneming van de criteria van de opdrachtgever uitvoeren.

7.2       Teneinde de kwaliteit van de uitvoering van een opdracht te bewaken zal namens de Opdrachtgever een schaduwmanager Procef B.V.  terzijde staan. Op gezette tijden, in redelijkheid door de schaduwmanager te bepalen, vindt overleg plaats over de uitvoering van de opdracht. Met eventuele aanwijzigingen van de schaduwmanager aan Procef B.V.  zal door de laatste rekening worden gehouden.

8. DECLARATIES, BETALINGEN

8.1 Opdrachtgever is aan Procef B.V.  een honorarium verschuldigd op basis van de effectieve tijd die door Procef B.V.  aan het uitvoeren van de opdracht werkelijk besteed is. Per opdracht worden nadere afspraken vastgelegd inzake honorarium, reiskosten en verschotten in de opdrachtovereenkomst.

8.2 Opdrachtgever vergoedt voorts alle redelijke bijkomende kosten die Procef B.V.  maakt in het kader van zijn werkzaamheden. Deze kosten zullen als verschotten door Procef B.V.  worden verrekend.

8.3       Liqwise declareert per opdracht en per kalendermaand. Op de factuur wordt de gewerkte tijd nader gespecificeerd.

8.4       Het eventueel in rekening brengen van een voorschot bij aanvang van de opdracht wordt vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. Deze voorschotnota dient per omgaande te worden voldaan. Bij beëindiging van de opdracht wordt dit voorschot verrekend in de eindafrekening per opdracht.

8.5       Over het voorschot, honorarium, reiskosten en de verschotten is BTW verschuldigd.

8.6       Opdrachtgever verplicht zich het honorarium en de overige declaraties van Procef B.V.  binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan. Over iedere te laat betaalde declaratie zal opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. Alle kosten van incasso komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door partijen worden gemaakt om enig recht uit deze overeenkomst jegens elkaar geldend te maken, worden op basis van ongelijk aan de in het gelijk gestelde partij vergoed.

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Bij beëindiging van een opdrachtovereenkomst c.q. opdracht verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor uitvoering van c.q. toezicht en controle op wijziging van eventuele inschrijvingen van Procef B.V.  in registers, in het kader van de uitvoering van de opdracht.

9.2       Per opdracht worden nadere afspraken inzake de eventuele inschrijvingen vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Procef B.V.  en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit, danwel verband houden met, de (uitvoering van de) overeenkomst tussen Procef B.V.  en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten en voorzover Procef B.V.  en de Opdrachtgever niet overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.